bolster-vervolg

Medezeggenschapsraad

De Bolster kent een actieve Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad hebben vier ouders en vier teamleden zitting. In een deel van de vergadering is een lid van de directie aanwezig. De verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement, dat is gebaseerd op het landelijke model van de NPCS (Nederlandse Protestants Christelijke Schoolorganisatie).

De medezeggenschapsraad is formeel geregeld via instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht is de zwaarste vorm van medezeggenschap. Voorbeeld hiervan is de vaststelling of wijziging van het beleid op het vlak van de onderwijskundige doelstellingen. Voorbeeld van adviesrecht is de vaststelling of wijziging van het beleid op het vlak van de vakantieregeling,

De MR heeft overleg met de schoolleiding en met de ouderraad (OR). Daarnaast worden er voor ouders ouderavonden georganiseerd door de MR in samenwerking met directie en team. Bij belangrijke onderwerpen kan de MR de ouders raadplegen door middel van een schriftelijke peiling of een speciale ouderbijeenkomst.

In de jaarkalender staan de namen van de leden van de MR genoemd.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Bolster is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de stichting.

Interesse?

Bezoek onze school!