bolster-vervolg

Ons onderwijs

Het onderwijs op onze school bereidt de leerlingen voor op alle vormen van voortgezet onderwijs. Het onderwijs is zo georganiseerd dat elk kind zo veel mogelijk op zijn of haar eigen niveau kan leren. De door de overheid ingevoerde kerndoelen en ‘referentieniveaus’ voor taal en rekenen zijn leidend voor het onderwijsaanbod.

Wij werken volgens een jaarklassensysteem met gedifferentieerde werkvormen en individuele aandacht voor de leerlingen. We werken met homogene groepen waar leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. We besteden aandacht aan de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind, zodat elke leerling tot een optimaal leerrendement komt.

De resultaten van het individuele kind en de totale groep worden systematisch gevolgd en geanalyseerd. Met behulp van de verkregen data wordt het onderwijsaanbod verder bijgesteld zodat zo veel mogelijk afstemming plaatsvindt.

Differentiatie

In de klassen werken we op verschillende niveaus. Dat zie je terug in de hoeveelheid uitleg die een kind krijgt, maar ook in de oefenstof die we aanbieden.

De school werkt met een instructiemodel waarbij 3 niveaus worden onderscheiden:

  • aanpak 1: kinderen die verlengde instructie nodig hebben;
  • aanpak 2: kinderen die basis instructie nodig hebben;
  • aanpak 3: kinderen die verkorte instructie nodig hebben.

Binnen de laatste groep ( aanpak 3) is er voor de meer- en hoogbegaafde kinderen ook nog een mogelijkheid voor het volgen van twee verschillende leerlijnen. Zie hiervoor ook Meer- en hoogbegaafde beleid.

Naast het aanbod voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij ook een aanbod voor kinderen waarbij het leren juist wat lastiger gaat. Deze kinderen kunnen twee keer een periode van 6 weken extra ondersteuning krijgen buiten de klas. Zo proberen wij ons aanbod passend te maken voor ieder kind.

Dyslexie

Op onze school kunnen leerlingen met dyslexie (vanaf groep 5) werken met Read and Write. Deze software helpt hen met spellen en schrijven, met technisch en begrijpend lezen en met ‘scannen’ van een tekst. Dankzij het programma kunnen ze zelfstandig werken, dat is goed voor hun leerprestaties en hun motivatie.

Zorgplan en ondersteuningsplan

In ons Zorgplan beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat ieder kind op onze school het bij hem of haar passende onderwijs krijgt. Passend onderwijs geven kunnen we niet alleen, daarvoor werken we samen met andere scholen in Amersfoort en omgeving, in het Samenwerkingsverband de Eem

In het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband staat wat De Eem scholen te bieden heeft en welke afspraken de schoolbesturen in de regio met elkaar hebben gemaakt over de ‘basisondersteuning’, dat is de onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Deze afspraken gaan onder meer over:

  • ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijke schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma’s en methodes voor sociale veiligheid (onder meer Anti-pestbeleid) en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen

Speciaal (basis)onderwijs

Als na intensieve begeleiding en hulp blijkt dat het op onze school niet lukt passend onderwijs te bieden, besluiten we, na onderzoek door deskundigen (orthopedagoog, GZ-psycholoog) en samen met de ouders, wat het beste is voor het kind. Binnen onze stichting is een overstap naar de Koningin Wilhelminaschool mogelijk, maar ouders kunnen natuurlijk ook voor een andere school voor sbo of so kiezen.

Computergebruik

Op school werken we in de groepen 3 tot en met 8 met chromebooks. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van tablets. Ieder jaar doen we mee aan de week van de Mediawijsheid. Daarnaast wordt het computergebruik geïntegreerd bij het reguliere lesstofaanbod, bij extra hulp en bij pluswerk.

Het computeronderwijs wordt aangestuurd door een I-coach. Daarnaast zijn er meerdere leerkrachten die de I-coach ondersteunen in zijn werkzaamheden. Alle groepen werken met een digitaal schoolbord.

Meer details in de schoolgids