bolster-vervolg

Meer- en hoogbegaafden beleid

Dit beleid is bedoeld voor alle leerlingen die meer aan kunnen dan de “gemiddelde leerstof”. Het gaat dan om de begaafde leerlingen (IQ 120-130) en de hoogbegaafde leerlingen (IQ >130 ). We spreken van (hoog)begaafde leerlingen als de leerling op school uitzonderlijke prestaties levert of in staat moet worden geacht om uitzonderlijke prestaties te leveren. Deze kinderen volgen een eigen leerlijn.

Voor deze kinderen zal een deel van de reguliere lesstof worden vervangen door moeilijkere verdiepingsstof. We noemen dat het “compacten” van de reguliere lesstof. We onderscheiden daarin twee groepen: de leerlingen die compactlijn 1 krijgen compacten 40% van de reguliere lesstof en de leerlingen die compactlijn 2 krijgen compacten 60% van de reguliere lesstof. Deze laatste groep kinderen heeft aantoonbaar een flinke leervoorsprong op alle vakken. Zij kunnen gebruik maken van onze talentklas 2.0. Deze leerlingen gaan 1 dagdeel van de week naar deze klas. Zij zullen daar werken aan projecten uit o.a. de pittige plustorens en zij krijgen instructie van de talentbegeleider  voor hun extra werk in compactlijn 2. In ons beleidsplan MHB kunt u daar meer over lezen. Deze is ter inzage op de school.

Begaafde leerlingen laten niet altijd zien wat zij kunnen. Dit is vaak geen onwil maar onvermogen door het ontbreken van een ondersteunende omgeving of door het ontbreken van vaardigheden. In de praktijk doen veel begaafde kinderen minder ervaring op met leren leren en zijn de executieve functies minder (sterk) ontwikkeld. In de begeleiding van begaafde kinderen is specifieke aandacht voor deze functies essentieel. Daarom hebben wij een RTplus-klas waar leerlingen, die aantoonbaar meer aan kunnen maar nog moeite hebben met bepaalde executieve functies, terecht kunnen.

Met executieve functies wordt bijvoorbeeld bedoeld, kinderen die moeite hebben met het werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning en prioritering, timemanagement en flexibiliteit.

Voor de kinderen in de onderbouw met een ontwikkelingsvoorsprong worden binnen het thema van een periode, complexe opdrachten aangeboden die aansluiten bij hun niveau. Daarnaast zijn er in elke groep ontwikkelingsmaterialen aanwezig voor deze kinderen. Ook worden deze kinderen éénmaal per week uit de groep gehaald en gaan dan naar de Kangoeroeklas. De talentbegeleider gaat samen met deze kinderen  werken aan hun executieve functies middels uitdagende opdrachten.

Naast het aanbod op school, worden er ook buiten de school nog extra mogelijkheden geboden in samenwerking met het voortgezet onderwijs.

  • De Plusklas, voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8, samen met het Farel College
  • De Masterclass, voor leerlingen van groep 8 die zeer waarschijnlijk uitstromen op VWO+ niveau, in samenwerking met het Corderius

Meer details in de schoolgids