bolster-vervolg

Pedagogische aanpak

De Bolster wil een veilige omgeving creëren voor de kinderen; een basisvoorwaarde om goed te kunnen leren. We begeleiden daarom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met als doel een positief gevoel over zichzelf en over de ander te laten ervaren.

De Bolster heeft hiervoor een samenhangend programma, wat zich richt op de basisvoorwaarden die wij als school zo belangrijk vinden en waarbij de rol van de ouders en de leerkracht cruciaal is.

Het samenhangend programma richt zich op de volgende vier aspecten:

  • Training sociale vaardigheden en persoonlijk leiderschap
  • Pestprotocol
  • Internetprotocol
  • Positief leerkrachtgedrag

Hieronder kunt u lezen, hoe wij bij ons op school invulling geven aan deze aspecten.

Kanjerschool

Wij zijn een kanjerschool. De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
  • versterking van sociale vaardigheden leerlingen;
  • beheersing van verschillende oplossingsstrategieën;
  • bewustwording van eigenheid;
  • verantwoordelijkheid nemen;
  • bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.

De regels worden gedurende het jaar structureel met de kinderen besproken. Zo zorgen we voor borging van de afspraken. Kinderen worden uitgedaagd om zich een gefundeerde mening te vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd wordt.
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Verschillen tussen kinderen worden gezien als verrijkend en uitgangspunt voor het leren.

De leerkrachten op De Bolster zijn gecertificeerd om de Kanjertraining in de klas te mogen geven. Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zien de ouders van onze leerlingen primair als partner in dit proces. U wordt ook bij de training betrokken. U zult uitgenodigd worden om één of meerdere lessen bij te wonen gedurende elk schooljaar.

Als u meer informatie wilt over de Kanjertraining kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of op de website www.kanjertraining.nl.

Pestprotocol

Of pesten nu wel of niet aan de orde is in een groep, wij vinden het als school belangrijk, dat het onderwerp pesten altijd bespreekbaar is met de kinderen. Als pesten optreedt, moeten leerkrachten en ouders (in samenwerking met elkaar) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Onze aanpak als school richt zich op alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en ouders.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch de kop opsteekt, moet een school beschikken over een directe aanpak. Wij gebruiken daarvoor het veiligheidsplan. Deze is ter inzage op school.

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of als de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan wordt de contactpersoon ingeschakeld om het probleem te onderzoeken, om deskundigen te raadplegen en het bevoegd gezag te adviseren. Op iedere school is een contactpersoon aangesteld. Op De Bolster hebben wij twee contactpersonen; juf Arianne van der Laan en juf Ria Ruijne. Het sociaal veiligheidsplan van De Bolster vindt u hier.

Internetprotocol

Daarnaast hanteren wij op school een internetprotocol. Wij leren de kinderen het internet veilig te gebruiken. In het protocol staat beschreven wat de gevaren zijn op internet, wat de school doet om deze gevaren te onderscheppen en hoe de school kinderen begeleidt bij internetgebruik en wat de school doet als kinderen zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Positief leerkrachtgedrag

De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de groep. Positief leerkrachtgedrag is voor ons daarin cruciaal. Met positief leerkrachtgedrag bedoelen wij o.a. dat de leerkracht begripvol is, opbouwend corrigeert, respectvol is, vertrouwen heeft en verantwoordelijkheid neemt.

Interesse?

Bezoek onze school!