bolster-vervolg

Ouders

Samen maken we de school, u bent als ouders net zo welkom op school als uw kind(eren). Wij investeren dan ook graag in ouderbetrokkenheid. Ook omdat kinderen zich gelukkiger voelen, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen, wanneer ze thuis worden ondersteund en gemotiveerd voor school.

We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. We hebben daarom regelmatig contact met u over de ontwikkeling van uw kind, op ouderavonden en in persoonlijke gesprekken.

Daarnaast zijn we blij met het enthousiasme en de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten die worden georganiseerd bij ons op school. Op onze school hebben wij een actieve groep ouders die de ouders vertegenwoordigen als het gaat om beleidsmatige zaken op school (de medezeggenschapsraad) en wij hebben een actieve groep ouders die de school ondersteunen bij schoolevents ( de ouderraad).  En daarnaast zijn er nog klassenouders die de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van activiteiten op groepsniveau. We denken hierbij aan bijzondere groepsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van klassenuitjes en vervoer, de verjaardag van de leerkracht en leesactiviteiten.

Startgesprek, informatieavond en 10-minutengesprekken

In de eerste weken van het schooljaar nodigen we de kinderen met hun ouders uit voor een startgesprek met de leerkracht. Het doel van deze gesprekken is het leggen van een basis voor een goede samenwerking voor het nieuwe schooljaar tussen school, ouders en kind. Tevens willen wij ouders de gelegenheid bieden om informatie over hun kind te delen met de leerkracht(en). In de groepen 1 t/m 3 wordt er bij de start van het schooljaar een informatieavond gehouden. De informatieavond voor de groepen 1, 2 en 3 is bedoeld om u te laten kennismaken met en te informeren over het onderwijs in de groep waarin uw kind zit. Ook vertellen we u dan over de plannen voor het komende schooljaar.

Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport mee in maart en juli. De kinderen van groep 1 die naar groep 2 gaan, krijgen één keer een rapport. Twee keer per jaar zijn er tienminutengesprekken gepland, in november en in maart. Aan het einde van het schooljaar is het naar eigen inzicht van de ouders. De kinderen van groep 1 krijgen eenmalig een huisbezoek.

Daarnaast zijn er inloopmomenten voor de groepen 1 tot en met 8, waarop u binnen kunt lopen om samen met uw kind het werk en/of een presentatie te bekijken.

Informatiebronnen

Wij houden u op verschillende manieren op de hoogte van actuele schoolzaken:

Social Schools

In een beschermde omgeving blijft u als ouder op de hoogte van leuke én belangrijke schoolzaken. Ook kunt u via deze app u kind ziekmelden en kunnen leerkrachten de 10-gesprekken inplannen.

Ouderportaal ParnasSys

In een beschermde omgeving kunnen ouders inloggen om mee  te kijken bij de voortgang van hun zoon of dochter.

BOlsterBOde

Nieuwsbrief 1x per maand

Jaarkalender

Elk nieuw schooljaar een nieuwe jaarkalender

Schoolgids

Elke jaar een nieuwe schoolgids

Privacy

Wij geven onderwijs aan kinderen, begeleiden hen en registreren hun vorderingen in het leerlingvolgsysteem. Die data zijn gekoppeld aan persoonsgegevens die de administratie van de leerlingen heeft. 

Meer informatie over het privacybeleid kunt u vinden op de website van de PCBO Amersfoort.  

Vragen, opmerkingen en klachten

We staan altijd open voor vragen en opmerkingen. Komt u vooral naar ons toe.

Mocht u het gevoel hebben dat we er niet uitkomen, dan zijn er stapsgewijs mogelijkheden om zaken op te lossen. Zie daarvoor de pagina Klachtenregeling op de website van Stichting PCBO Amersfoort. Daar vindt u ook het protocol rond Schorsing en verwijdering.

Interesse?

Bezoek onze school!